รมภ.ศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

      กระผมในฐานะประธานสาขาการจัดการ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ให้สอดรับกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

ดร.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์
ประธานสาขาการจัดการ

สาขาการจัดการราชภัฏศรีสะเกษ

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรการจัดการผลิตไม้หอมกฤษณ

ดูเพิ่มเติม
เรียนดีสาขาการจัดการ
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
ออมสินยุวพัฒน์ สาขาการจัดการ มรภ.ศรีสะเกษ
เพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจริยธรรมในวิชาชีพ เน้นทักษะในการบูรณาการความรู้และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับใช้ชุมชน สังคมและตอบสนองความต้องการขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน


ขยัน อดทน มุ่งมั่น สักวันจะเป็นของเรา

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพตามที่ตนเองในสายงานต่าง ๆ อีกมากมาย ซึ่งตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแน่นอน…

16

บุคลากร

450

นักศึกษา

64

รางวัล

120

บัณฑิต

newsletter

กิจกรรม สร้างสรรค์ เรียนอย่างมีความสุข 

ตารางกิจกรรมสาขาการจัดการ

ตารางกิจกรรม/2566 (ภาคปกติ)

กิจกรรมทั้งหมด

ตารางกิจกรรม/2566 (ภาคปกติ)

Read more

กิจกรรมสานสัมพันธ์

      เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรมีสายสัมพัธ์ที่ดี ทางสาชาวิชาได้มุ้งเน้นให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น อาทิ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมบายเนี่ยร์เป็นต้น

ดูทั้งหมด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้
    1.3.1 ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่างทางความคิด
     1.3.2 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมสำหรับการประกอบวิชาชีพหรือเป็นแนวทาง สำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

  1.3.3 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีสัมมาคารวะ รู้กาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อวิชาชีพและปฏิบัติตน ปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณในวิชาชีพ โดยคำนึงถึงส่วนรวมและสังคมเป็นสำคัญ
     1.3.4 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล เป็นผู้ใฝ่รู้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาในสาขาวิชาการจัดการในการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับตนเองและสังคมได้

บัณทิต-ศิษย์เก่า

เล่าประสบการณ์

ดูทั้งหมด
Contact

Any questions? Give me a call

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

BAAC TAC สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี67

แนวทางการดำเนินงานโครงการ คุณสมยศ หินพลาย ผอข.ศรีสะเกษ แนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน พร้อมด้วย คุณพุดตาน ดิเรกไพลิน ผจส.ศรีสะเกษ คุณโกเศียร นนทวี ชอภ.12 พัฒนาสังคมและชุมชน และทีมงาน [...]

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566 [...]

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป67 มาสมัครกันได้เลยจ้า!!

#มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #เปิดรับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป67 เพิ่มเติม https://www.sskru.ac.th/student2567/ [...]

มรภ.ศรีสะเกษ..เปิดรับสมัคร นักศึกษาปีการศึกษา 2567 แล้ว!! รายละเอียดสมัครที่นี่!!

มรภ.ศรีสะเกษ..เปิดรับสมัคร นักศึกษาปีการศึกษา 2567 แล้ว!! รายละเอียดสมัครที่นี่!! มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่2567 สอบถามการรับสมัคร https://www.facebook.com/OASS2021 รายละเอียดเพิ่มเติม/หลักฐานการสมัคร https://sskru365-my.sharepoint.com/…/EQBfa1ikvmpJvVOLrz… สมัครออนไลน์ http://www.oass.sskru.ac.th/std.sskru/s1.html [...]

ร่วมกิจกรรมประกวดดาว&เดือน ตามโครงการ”SMXT” BAAC Ambassador 2023

กิจกรรมประกวดสุดอลังการ พร้อมกับกิจกรรมมากมายที่ต้องท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ ทางแอดมินได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝาก เชิญมาดูข้างในได้เลยจ้า [...]

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมโหวต ผู้เข้าประกวดโครงการ “ SMXT ” BAAC Ambassador 2023 ประเภท ดาว เดือน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมโหวต ผู้เข้าประกวดโครงการ “ SMXT ” BAAC Ambassador 2023 ประเภท ดาว [...]

โครงการบริการวิชาการ (การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดทำโครงการบริการวิชาการ (การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้) โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ [...]

ยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการ น.ส.สิริกาจน์ กรมละคร ปี4 รหัส63

ยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการ น.ส.สิริกาจน์ กรมละคร ปี4 รหัส63 ที่มีผลเรียนดีและได้รับเกียรติบัตรในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2566 [...]

Get in touch