บุคลากร

ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์
 คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ดร.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์
ประธานสาขาการจัดการ

ผังโครงสร้างวิชาการจัดการ

อ.เอกพิสิฐ ค่ำเอี่ยม

ดร.เอกพิสิฐ คำเอี่ยมรัตน์
ประธานสาขาการจัดการ

ผศ.ดร.วิมล หลักรัตน์

ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร

ผศ.ดร.จิตติมา พลศักดิ์

อ.ลัลนา ยุกต์วัฒนพงศ์