งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

    หลักสูตร คือ เนื้อหาวิชาและโครงสร้างของประมวลวิชาที่ประกอบไปด้วยการจัดระบบการเรียนการ สอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ในอาชีพหรือการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ๆ

สมัครเรียน Learn more

หลักสูตรสาขา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะ บริหารธุรกิจและการบัญชี

 1.รหัสและชื่อหลักสูตร

       1.1  รหัสหลักสูตร            :  25511631102213

        1.2  ชื่อหลักสูตร

 ชื่อภาษาไทย              :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

 ชื่อภาษาอังกฤษ          :  Bachelor of Business Administration Program in Management

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย          :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ      :  Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อภาษาไทย           :  บธ.บ.(การจัดการ)

ชื่อยอภาษาอังกฤษ       :  B.B.A.(Management)

3.วิชาเอก

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          ไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต

  1. รูปแบบของหลักสูตร

           5.1  รูปแบบ

                หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

           5.2  ประเภทหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

           5.3 ภาษาที่ใช้

         ภาษาไทย

          5.4 การรับเข้าศึกษา 
  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ

ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ตามเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย

          5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

          5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

  1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559))

หลักสูตร

1.หลักสูตร

      1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  ผู้สำเร็จการศึกษาต้องเรียน          ไม่น้อยกว่า  127  หน่วยกิต

 
2. โครงสร้างของหลักสูตร
              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  ประกอบด้วยสัดส่วนหน่วยกิต           แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา  ดังนี้

ตาราง

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า      30                                                                                                  หน่วยกิต

1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียน                 12 – 15          หน่วยกิต

บังคับ  เรียน                              12               หน่วยกิต

1500120

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

(Foundation of English)

3(2-2-5)

1500126

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ

(Thai for Communication and Information Retrieval)

3(2-2-5)

1500127

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

(Reading and Writing of English)

3(2-2-5)

1500128

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

(Listening and Speaking of English)

3(2-2-5)

เลือก  เรียน                  0 – 3             หน่วยกิต

1561123

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

(Japanese for Beginners)

3(2-2-5)

1571129

ภาษาจีนเบื้องต้น

(Chinese for Beginners)

3(2-2-5)

1581107

ภาษามาเลย์เบื้องต้น

(Malay for Beginners)

3(2-2-5)

1661108

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

(Korean for Beginners)

3(2-2-5)

1671104

ภาษาลาวเบื้องต้น

(Lao for Beginners)

3(2-2-5)

1681103

ภาษาเขมรเบื้องต้น

(Khmer for Beginners)

3(2-2-5)

1691103

ภาษาพม่าเบื้องต้น

(Burmese for Beginners)

3(2-2-5)

1711108

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น

(Vietnamese for Beginners)

3(2-2-5)

1741101

ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น

(Bahasa Indonesia for Beginners)

3(2-2-5)

1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เรียน           3 – 6                   หน่วยกิต

บังคับ  เรียน               3                       หน่วยกิต

1521102

คุณธรรมกับชีวิต

(Virtue and Life)

3(2-2-5)

เลือก  เรียน                                 0 – 3           หน่วยกิต

1500129

เพศวิถี

(Sexual Orientation)

3(2-2-5)

2000117

สุนทรียภาพของชีวิต

(Aesthetic Appreciation)

3(2-2-5)

2500118

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

(Human Behavior and Self Development)

3(2-2-5)

1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เรียน                                  6 – 9                                                                                         หน่วยกิต

บังคับ  เรียน                                                             6                                                                                              หน่วยกิต

2500116

สิทธิมนุษยชนและหน้าที่พลเมือง

(Human Rights and Civic Duties)

3(2-2-5)

2500117

วิถีไทยกับวิถีอาเซียนในสังคมโลก

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society)

3(2-2-5)

เลือก  เรียน                0 – 3        หน่วยกิต

2500119

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

(Self-Economic Sufficiency)

3(2-2-5)

2500120

วิถีโลก

(Global Living)

3(2-2-5)

2500121

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

(Human Beings and Environment)

3(2-2-5)

2541205

มนุษย์กับธรรมชาติ

(Man and Nature)

3(2-2-5)

3502101

การเป็นผู้ประกอบการ

(Entrepreneurship)

3(2-2-5)

1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียน 9 – 12                                                                                          หน่วยกิต

บังคับ  เรียน                                                             6                                                                                              หน่วยกิต

4000117

เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

(Digital Technology and Communication)

3(2-2-5)

4000119

การคิดและการตัดสินใจ

(Thinking and Decision Making)

3(2-2-5)

เลือก  เรียน                                                       3 – 6                                                                                                   หน่วยกิต

4000118

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

(Science for Quality of Life)

3(2-2-5)

4002104

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล

(Office Program Application in Digital World)

3(2-2-5)

4032227

การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรับคนยุคใหม่

(Integrated Exercise for New Generation)

3(2-2-5)

  2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต

                    2.1)  กลุ่มวิชาแกน   เรียน  30   หน่วยกิต

 

1551620

อังกฤษธุรกิจ                         

(Business English)

3(2-2-5)

3503102

การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
(Taxation and Business Laws)

3(2-2-5)

3521107

หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)

3(2-2-5)

3531106

การเงินธุรกิจ
(Corporate Finance)

3(2-2-5)

3541102

หลักการตลาด
(Principles of Marketing)

3(2-2-5)

3561109

 

องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)

3(2-2-5)

 

3562144

การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

(Start up Entrepreneurship)

3(2-2-5)

 

3563222

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจดิจิทัล

(Digital Business Management information System)

3(2-2-5)

3591114

 

หลักเศรษฐศาสตร์

(Principles of Economics)

3(2-2-5)

 

4112109

สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)

  3(2-2-5)

 

                    2.2)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ   เรียน  42  หน่วยกิต

 

3503903

การวิจัยทางการจัดการ

(Management Research)

3(2-2-5)

 

3563126

 

เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่

(Modern Management Tools)

3(3-0-6)

 

3562127

 

การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

(Conference and Convention Management)

3(3-0-6)

 

3562139

 

การจัดการความเสี่ยงองค์กร

(Enterprise Risk Management)

3(3-0-6)

 

3562302

การพัฒนาองค์การ

(Organization Development)

3(3-0-6)

 

3562303

 

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

(Human Relations in Organization)

3(3-0-6)

 

3562304

การวางแผนและบริหารโครงการ

(Planning and Project Management)

3(3-0-6)

3562306

 

พฤติกรรมองค์การ

(Organization Behavior)

3(3-0-6)

3562402

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์                            

(Human Resource Management)

3(3-0-6)

 

3562601

 

นวัตกรรมกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

(Innovation and Management of Change)       

 

3(3-0-6)

 

3563111

 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

(Small and Medium Business Management)

3(3-0-6)

 

3563701

การจัดการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

(Business Management in ASEAN Community)

3(3-0-6)

3564201

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์  

(Strategic Management)

3(3-0-6)

 

3564903

 

สัมมนาปัญหาการจัดการ

(Seminar in Management Problems)

 

3(2-2-5)

 

                    2.3)  กลุ่มวิชาเอกเลือก   เรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

1541209

ภาษาไทยธุรกิจ     

(Usage of Thai Language in Business)

3(3-0-6)

2513301

แรงงานสัมพันธ์                                       

(Labor Relations)

3(3-0-6)

3511307

การบริหารงานสำนักงาน

(Office Management)

3(3-0-6)

3531103

การเงินและการธนาคาร                             

(Money and Banking)

3(3-0-6)

3532403

การบริหารการเงิน                                    

(Financial Management)

3(3-0-6)

3533304

หลักการลงทุน                                         

(Principles of Investment)

3(3-0-6)

3533404

การวางแผนและการควบคุมกำไร

(Profit and Planning Control)

3(3-0-6)

3543315

การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง    

(Wholesale and Retail Management)

3(2-2-5)

3542407

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

(Product and Price Management)

3(2-2-5)

3543113

การบริหารการตลาด             

(Marketing Management)

3(2-2-5)

 

 3542408

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

(Customer Relationship Management)

3(2-2-5)

 

3544703

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ        

(Quality and Productivity Management)

3(3-0-6)

3562133

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

(Business Management with Computer Applications)

3(2-2-5)

 3562134

การจัดการคลังสินค้า

(Warehousing Management)

3(3-0-6)

3562135

การจัดการโรงแรม

(Hotel Management)

3(3-0-6)

3562136

การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม

(Environmental Management for Service Business)

3(3-0-6)

 

3562211

ธุรกิจระหว่างประเทศ

(International Business)

3(3-0-6)

3562212

จิตวิทยาธุรกิจ

(Business Psychology)

3(3-0-6)

3562325

การวางแผนและการควบคุมการผลิต

(Production Planning and Control)

3(3-0-6)

3562404

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  

(Efficiency Development)

3(3-0-6)

3562407

เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม

(Techniques in Training and Conference)

3(3-0-6)

 

3563112

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์      

(Franchise Management)

3(3-0-6)

3563114

การประกอบการธุรกิจชุมชน              

(Community Business Operation)

3(3-0-6)

3563119

การพัฒนาบุคลิกภาพ                      

(Personality Development)

3(2-2-5)

3563413

การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม      

(Personnel Development and Training)

 

3(3-0-6)

3563502

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม         

(Leadership and Quality Management of Teamwork)

3(3-0-6)

3563602

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

(E-Business Management)     

3(2-2-5)

3543702

การจัดการโลจิสติกส์

(Logistics Management)

3(2-2-5)

4122613

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

(Software Package and Application)

3(2-2-5)

     

                 2.4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   เรียน 7 หน่วยกิต/ชั่วโมงปฏิบัติ

                       (เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้)

        1)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

3563801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

(Preparation for professional experience Management)

1(60)

3564802

 

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

(Field Experience in Management)

 

6(600)

 

 

                      2)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

6003801

เตรียมสหกิจศึกษา

(Cooperative Education Preparation)

1(60)

6004801

สหกิจศึกษา

(Cooperative Education)

6(600)

           

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า      30                                                                                                  หน่วยกิต

1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียน                 12 – 15          หน่วยกิต

บังคับ  เรียน                              12               หน่วยกิต

1500120

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

(Foundation of English)

3(2-2-5)

1500126

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ

(Thai for Communication and Information Retrieval)

3(2-2-5)

1500127

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

(Reading and Writing of English)

3(2-2-5)

1500128

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

(Listening and Speaking of English)

3(2-2-5)

เลือก  เรียน                  0 – 3             หน่วยกิต

1561123

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

(Japanese for Beginners)

3(2-2-5)

1571129

ภาษาจีนเบื้องต้น

(Chinese for Beginners)

3(2-2-5)

1581107

ภาษามาเลย์เบื้องต้น

(Malay for Beginners)

3(2-2-5)

1661108

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

(Korean for Beginners)

3(2-2-5)

1671104

ภาษาลาวเบื้องต้น

(Lao for Beginners)

3(2-2-5)

1681103

ภาษาเขมรเบื้องต้น

(Khmer for Beginners)

3(2-2-5)

1691103

ภาษาพม่าเบื้องต้น

(Burmese for Beginners)

3(2-2-5)

1711108

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น

(Vietnamese for Beginners)

3(2-2-5)

1741101

ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้น

(Bahasa Indonesia for Beginners)

3(2-2-5)

1.2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เรียน           3 – 6                   หน่วยกิต

บังคับ  เรียน               3                       หน่วยกิต

1521102

คุณธรรมกับชีวิต

(Virtue and Life)

3(2-2-5)

เลือก  เรียน                                 0 – 3           หน่วยกิต

1500129

เพศวิถี

(Sexual Orientation)

3(2-2-5)

2000117

สุนทรียภาพของชีวิต

(Aesthetic Appreciation)

3(2-2-5)

2500118

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

(Human Behavior and Self Development)

3(2-2-5)

1.3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เรียน                                  6 – 9                                                                                         หน่วยกิต

บังคับ  เรียน                                                             6                                                                                              หน่วยกิต

2500116

สิทธิมนุษยชนและหน้าที่พลเมือง

(Human Rights and Civic Duties)

3(2-2-5)

2500117

วิถีไทยกับวิถีอาเซียนในสังคมโลก

(Thai Living and ASEAN Way in Global Society)

3(2-2-5)

เลือก  เรียน                0 – 3        หน่วยกิต

2500119

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

(Self-Economic Sufficiency)

3(2-2-5)

2500120

วิถีโลก

(Global Living)

3(2-2-5)

2500121

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

(Human Beings and Environment)

3(2-2-5)

2541205

มนุษย์กับธรรมชาติ

(Man and Nature)

3(2-2-5)

3502101

การเป็นผู้ประกอบการ

(Entrepreneurship)

3(2-2-5)

1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียน 9 – 12                                                                                          หน่วยกิต

บังคับ  เรียน                                                             6                                                                                              หน่วยกิต

4000117

เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร

(Digital Technology and Communication)

3(2-2-5)

4000119

การคิดและการตัดสินใจ

(Thinking and Decision Making)

3(2-2-5)

เลือก  เรียน                                                       3 – 6                                                                                                   หน่วยกิต

4000118

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

(Science for Quality of Life)

3(2-2-5)

4002104

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานในยุคดิจิทัล

(Office Program Application in Digital World)

3(2-2-5)

4032227

การออกกำลังกายแบบบูรณาการสำหรับคนยุคใหม่

(Integrated Exercise for New Generation)

3(2-2-5)

  2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต

                    2.1)  กลุ่มวิชาแกน   เรียน  30   หน่วยกิต

 

1551620

อังกฤษธุรกิจ                         

(Business English)

3(2-2-5)

3503102

การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ
(Taxation and Business Laws)

3(2-2-5)

3521107

หลักการบัญชี
(Principles of Accounting)

3(2-2-5)

3531106

การเงินธุรกิจ
(Corporate Finance)

3(2-2-5)

3541102

หลักการตลาด
(Principles of Marketing)

3(2-2-5)

3561109

 

องค์การและการจัดการ
(Organization and Management)

3(2-2-5)

 

3562144

การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

(Start up Entrepreneurship)

3(2-2-5)

 

3563222

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจดิจิทัล

(Digital Business Management information System)

3(2-2-5)

3591114

 

หลักเศรษฐศาสตร์

(Principles of Economics)

3(2-2-5)

 

4112109

สถิติธุรกิจ
(Business Statistics)

  3(2-2-5)

 

                    2.2)  กลุ่มวิชาเอกบังคับ   เรียน  42  หน่วยกิต

 

3503903

การวิจัยทางการจัดการ

(Management Research)

3(2-2-5)

 

3563126

 

เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่

(Modern Management Tools)

3(3-0-6)

 

3562127

 

การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ

(Conference and Convention Management)

3(3-0-6)

 

3562139

 

การจัดการความเสี่ยงองค์กร

(Enterprise Risk Management)

3(3-0-6)

 

3562302

การพัฒนาองค์การ

(Organization Development)

3(3-0-6)

 

3562303

 

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

(Human Relations in Organization)

3(3-0-6)

 

3562304

การวางแผนและบริหารโครงการ

(Planning and Project Management)

3(3-0-6)

3562306

 

พฤติกรรมองค์การ

(Organization Behavior)

3(3-0-6)

3562402

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์                            

(Human Resource Management)

3(3-0-6)

 

3562601

 

นวัตกรรมกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง

(Innovation and Management of Change)       

 

3(3-0-6)

 

3563111

 

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

(Small and Medium Business Management)

3(3-0-6)

 

3563701

การจัดการธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน

(Business Management in ASEAN Community)

3(3-0-6)

3564201

 

การจัดการเชิงกลยุทธ์  

(Strategic Management)

3(3-0-6)

 

3564903

 

สัมมนาปัญหาการจัดการ

(Seminar in Management Problems)

 

3(2-2-5)

 

                    2.3)  กลุ่มวิชาเอกเลือก   เรียนไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต

1541209

ภาษาไทยธุรกิจ     

(Usage of Thai Language in Business)

3(3-0-6)

2513301

แรงงานสัมพันธ์                                       

(Labor Relations)

3(3-0-6)

3511307

การบริหารงานสำนักงาน

(Office Management)

3(3-0-6)

3531103

การเงินและการธนาคาร                             

(Money and Banking)

3(3-0-6)

3532403

การบริหารการเงิน                                    

(Financial Management)

3(3-0-6)

3533304

หลักการลงทุน                                         

(Principles of Investment)

3(3-0-6)

3533404

การวางแผนและการควบคุมกำไร

(Profit and Planning Control)

3(3-0-6)

3543315

การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง    

(Wholesale and Retail Management)

3(2-2-5)

3542407

การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

(Product and Price Management)

3(2-2-5)

3543113

การบริหารการตลาด             

(Marketing Management)

3(2-2-5)

 

 3542408

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

(Customer Relationship Management)

3(2-2-5)

 

3544703

การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ        

(Quality and Productivity Management)

3(3-0-6)

3562133

การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

(Business Management with Computer Applications)

3(2-2-5)

 3562134

การจัดการคลังสินค้า

(Warehousing Management)

3(3-0-6)

3562135

การจัดการโรงแรม

(Hotel Management)

3(3-0-6)

3562136

การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม

(Environmental Management for Service Business)

3(3-0-6)

 

3562211

ธุรกิจระหว่างประเทศ

(International Business)

3(3-0-6)

3562212

จิตวิทยาธุรกิจ

(Business Psychology)

3(3-0-6)

3562325

การวางแผนและการควบคุมการผลิต

(Production Planning and Control)

3(3-0-6)

3562404

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน  

(Efficiency Development)

3(3-0-6)

3562407

เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม

(Techniques in Training and Conference)

3(3-0-6)

 

3563112

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์      

(Franchise Management)

3(3-0-6)

3563114

การประกอบการธุรกิจชุมชน              

(Community Business Operation)

3(3-0-6)

3563119

การพัฒนาบุคลิกภาพ                      

(Personality Development)

3(2-2-5)

3563413

การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม      

(Personnel Development and Training)

 

3(3-0-6)

3563502

ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม         

(Leadership and Quality Management of Teamwork)

3(3-0-6)

3563602

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

(E-Business Management)     

3(2-2-5)

3543702

การจัดการโลจิสติกส์

(Logistics Management)

3(2-2-5)

4122613

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

(Software Package and Application)

3(2-2-5)

     

                 2.4)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   เรียน 7 หน่วยกิต/ชั่วโมงปฏิบัติ

                       (เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังนี้)

        1)  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์

3563801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

(Preparation for professional experience Management)

1(60)

3564802

 

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

(Field Experience in Management)

 

6(600)

 

 

                      2)  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

6003801

เตรียมสหกิจศึกษา

(Cooperative Education Preparation)

1(60)

6004801

สหกิจศึกษา

(Cooperative Education)

6(600)

           

ดาวน์โหลดคู่มือหลักสูตร