Monthly Archives: March 2024

BAAC TAC สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมนำเสนอโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี67

ออมสินยุวพัฒน์ สาขาการจัดการ มรภ.ศรีสะเกษ

แนวทางการดำเนินงานโครงการ คุณสมยศ หินพลาย ผอข.ศรีสะเกษ แนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน พร้อมด้วย คุณพุดตาน ดิเรกไพลิน ผจส.ศรีสะเกษ คุณโกเศียร นนทวี ชอภ.12 พัฒนาสังคมและชุมชน และทีมงาน

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาการจัดการราชภัฏศรีสะเกษ

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566