โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาการจัดการราชภัฏศรีสะเกษ

โครงการทัศนศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรการจัดการผลิตไม้หอมกฤษณา#OTOP Midyear 2023 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและประสบการณ์ในการดำเนินงานของธุรกิจสร้างสรรค์ในชุมชน

โครงการนี้เน้นการร่วมมือกับ Mesook Farm ที่จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้หอมกฤษณาเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะเน้นความเป็นอัตลักษณ์และสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์จากไม้หอมกฤษณา

โครงการนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการธุรกิจแล้ว ยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความเป็นอัตลักษณ์ ทั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมภูมิปัญญาและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *