Tag Archives: ต.โพธิ์

โครงการบริการวิชาการ (การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้)

อบรม อบต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดทำโครงการบริการวิชาการ (การส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการชุมชนผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้) โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุุรกิจและการบัญชีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายตุ๋ย ทองมิตร นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ และบุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว