โครงการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นนิสิตใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 66

โครงการเตรียมความพร้อม คณะบริหารและการจัดการ

โครงการเตรียมความพร้อม สู่การเป็นนิสิตใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 66 เป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางคณะร่วมกับสาขาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *