12 อาชีพ 2024 มาแรง!! สายบริการ การจัดการ เตรียมตัวให้พร้อม มีอะไรข้างมาดูกัน

12 อาชีพมาแรง
 1. ผู้จัดการธุรกิจ (Business Manager): รับผิดชอบในการบริหารและดูแลกิจการทั้งหมดขององค์กรหรือบริษัท
 2. ผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Manager): รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร เช่น การจ้างงาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม และการจัดการความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
 3. ผู้จัดการการตลาด (Marketing Manager): รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความต้องการและตลาดสินค้าหรือบริการ
 4. ผู้บริหารการเงิน (Financial Manager): รับผิดชอบในการวางแผนการเงิน การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์การเงิน และการตัดสินใจทางการเงินในองค์กร
 5. ผู้จัดการโลจิสติกส์ (Logistics Manager): รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการทางโลจิสติกส์ เพื่อการจัดส่งสินค้าหรือบริการให้ถึงลูกค้า
 6. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager): รับผิดชอบในการวางแผน ดูแล และควบคุมการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 7. ผู้บริหารการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Manager): รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การตลาดทางโซเชียลมีเดีย การจัดการเว็บไซต์ และการโฆษณาออนไลน์
 8. ผู้บริหารธุรกิจเครือข่าย (Business Network Manager): รับผิดชอบในการสร้างและบริหารเครือข่ายธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงกับคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ หรือองค์กรอื่นเพื่อสร้างโอกาสธุรกิจและเสริมสร้างความร่วมมือ
 9. ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager): รับผิดชอบในการวิเคราะห์ตลาด การสำรวจและพัฒนาโอกาสธุรกิจใหม่ การขยายตลาด และการเปิดตลาดสินค้าหรือบริการใหม่
 10. ผู้จัดการฝ่ายการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manager): รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินระบบความคุ้มครองทางการเงิน การบัญชี และกระบวนการภายในขององค์กร
 11. ผู้จัดการธุรกิจสาขา (Branch Manager): รับผิดชอบในการบริหารและดูแลธุรกิจในสาขาขององค์กร รวมถึงการตลาด การบริการลูกค้า และการจัดการทรัพยากรในสาขา
 12. ผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager): รับผิดชอบในการบริหารและดูแลโรงแรม รวมถึงการวางแผนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก การตลาด การบริการลูกค้า และการจัดการทรัพยากรในโรงแรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *